رنگ‌ در هنر انتزاعی

رنگ‌ در هنر انتزاعی
در حدود سال 1910 شمار زیادی از هنرمندان تجربه با انتزاع را آغاز کردند. آنان از منابع مختلفی الهام می ‌گرفتند، اما‌ همگی در یک دل ‌مشغولی بودند و آن به پرسش گرفتن مسئلۀ «بازنمایی» به عنوان کلیت یا هدف هنر بود. برخی از هنرمندان رویکرد سنتی به فرم را به چالش گرفتند. برخی دیگر مصمم‌ شدند‌ تا گزینه‌ های مربوط به رنگ و نور را پی گیرند. از نظر برخی سرعت و انرژی به دل مشغولی اصلی بدل شد. در حالی‌ که برای برخی دیگر الگوهای موسیقایی سمت سویی نوین را آشکار می ‌ساخت‌ و برخی‌ موارد نیز آمیزه ‌ای از این مقولات بود. هنرمندان نیز هم‌ چون نویسندگان، فلاسفه، دانشمندان و شعرا، صرف ‌نظر از این که چه شیوه ‌ای را برای مشاهده دنیا برگزیده بودند، در یک چیز مشترک بودند‌؛ همگی‌ دنیا را از چشم‌ اندازی جدید نگاه می ‌کردند.

محرک اصلی تحولات آتی هنر انتزاعی، نقاشی کوبیستی پیکاسو (1881-1973) و براک (1882-1963) بود.

از همان اوان سال 1910، پیکاسو‌ در‌ ترکیب ‌بندی ‌هایش‌ از فرم‌ هایی بهره برد که‌ فاقد‌ هرگونه‌ شباهت واقع ‌گرایانه بود و ادراک آن بدون ارجاع به عنوان آن تقریبا غیر ممکن بود. این شیوۀ تجزیه فرم، خود به خوبی معرف گسست‌ بنیادین‌ از‌ شیوه ‌های موجود تجربۀ تصویری بود. پیش از آن‌، سزان‌ نیز در آثارش در تناسبات ساختاری طبیعت به تجربه ‌گری پرداخت و از همان هنگام با مسئلۀ آشتی دادن این فرم‌ ها با‌ سطح‌ دو‌ بعدی صفحۀ تصویر مواجه بود.

وی دریافته بود که در حقیقت‌ برای هنرمند غیر ممکن است که بنا به ضروریات رایج در نظام پرسپکتیوی غربی، یک موقعیت ثابت را حفظ‌ کند‌. چرا‌ که کوچکترین تغییر در چپ یا راست می ‌تواند به کل زاویۀ دید‌ نقاش‌ و به تبع آن ترکیب ‌بندی را تغییر دهد.
دانلود مقاله در مورد هنر انتزاعی

دانلود مقاله در مورد هنر انتزاعی

البته هنرمندان پیشین نیز به این اعوجاج و نا به ‌هنجاری واقف بودند‌، اما‌ به‌ پیروی از عرف دید تک چشمی بر این مشکل فائق آمدند. سزان‌ با‌ اتکا‌ به سازوکار چشم و تلاش برای ارائه دید طبیعی دو چشمی، حقیقت دید متغیر را‌ موجه‌ شمرد‌ و آن را در نقاشی ‌های متأخرش به خدمت گرفت.
رنگ‌ در هنر انتزاعی

اگر کلاژ عرصه ‌ای برای تجربه ‌گری با رنگ را عرضه کرد، نظریه‌ های علمی نیز عرصه ‌ای‌ دیگر‌ را‌ گشود. متون سدۀ نوزدهم در باب رنگ، منبعی الهام ‌بخش برای هنرمندان مختلف فرانسوی، ایتالیایی و امریکایی‌ فراهم ساخت‌ و آن‌ ها را به سمت انتزاع سوق داد.

چشم‌ انداز سدۀ جدید با کشفیات گوناگون‌ آن‌ از‌ این نظریه‌ ها چارچوبی را فراهم ساخت که هنرمندان می ‌توانستند با اتکای به آن رنگ ‌ها را‌ فارغ‌ از ضرورت ‌های اشیاء به خدمت گیرند. آثار حاصله، معمولا به صورت منشوری تجزیه شده‌ و پر‌ انعکاس‌ می ‌شد، و غالبا بیشتر تحت تأثیر روش‌ های رویزیونیستی نئوامپرسیونیست ‌ها بود تا فرم‌ های تخت کلاژ کوبیستی. با این‌ حال‌، اگرچه نئوامپرسیونیست ‌های فرانسوی پایان سدۀ نوزدهم، همچون ژوژ سورا پل سیناک نظریه ‌های رنگ‌ را‌ با‌ اهداف طبیعت ‌گرایانه به خدمت گرفتند، اما برخی از هنرمندان سدۀ بیستم از همان نظریه‌ ها برای رویکرد‌ به‌ انتزاع بهره‌ بردند.
سرعت و ماشین

اگر سرآغاز تکوین هنر انتزاعی «Abstract art» با تجزیۀ فراگیر‌ اصول‌ اساسی نقاشی، فرم و رنگ، مرتبط بود‌، شرایط خاص‌ سدۀ‌ بیستم‌ موجد‌ نوعی اشتیاق سکرآور‌ به‌ سرعت و قدرت ماشین به مثابۀ مواد جدیدی برای استفاده [در نقاشی] بود. مفهوم هیجان به خوبی در چهارمین‌ بند‌ اولین‌ بیانیۀ فوتوریست ایتالیایی که در فیگارو (پاریس‌، 1909‌) به‌ چاپ‌ رسیده‌ خلاصه‌ شده است : «ما اعلام می ‌داریم شکوه دنیا با فرم جدیدی از زیبایی یعنی زیبایی سرعت غنا یافته است. اتومبیل مسابقه، مزین به لوله‌ های بزرگ اژدهـا مانند و با نفس‌ آتشین خود … زیباتر از «پیروزی ساموتراس» اسـت».

در نقاشی، فوتوریست ‌ها مایل بودند طبیعت بی جان کوبیستی را به تحرک وا دارند. «تحرکی که در تلاش باز تولید آن بر بوم هستیم تحرکی منفرد‌ و ثابت‌ از دینامیسم جهانی نیست بلکه صرفا خود احساس دینامیک خواهد بود. زیرا همه ‌چیز در حال تغییر، حرکت و دگرگونی سریع است. هیچ طرح کلی ‌ای در برابر چشمان ‌مان ثابت نیست : بلکه پیوسته آشکار‌ و پنهان‌ می ‌شود». تابلوی جینو سورینی به نام دریا – رقصنده یک چنین تمایلی را نشان می‌ دهد.

اما همان ‌گونه که مشاهده شد، برخی عوامل خاص بیرون‌ از‌ دنیای نقاشی، در شکل ‌گیری موضوعیت فتوریسم‌ دخیل‌ بود. مانند تجربه ‌گری با عکاسی رنگی، که در آن چندین عکس ثابت (فریز شده) از سوژه، بر هم چاپ می ‌شد تا روند حرکت متوالی سوژه‌ را‌ ثبت کند و در آثار‌ جولیو‌ براگایا در ایتالیا و اتینه ماری فیزیولوژیست فرانسوی و ادوارد مایبریج عکاس بریتانیایی مشاهده می‌ شود. در سطح فلسفی نیز، نظریه هانری برگسون توجیهی برای اعتبار جریان تغییرات، با حرکت وجود، نظریۀ تداوم (تلفیق گذشته‌ و حال‌) و ایدۀ هم ‌زمانی حالت ذهن (تأثیر خاطره بر ادراک) فراهم ساخت. همچنین اختراعات متأخر برقی، اشعه ایکس و موتورهای درون‌ سوز (که در بیانیه‌ های مختلف فوتوریستی تلویحانه به همگی اشاره شده بود)، شمار گسترده ‌ای از‌ عوامل‌ بیرونی بود‌ که زمینه ‌ای را برای کشف احساس دینامیک در هنر انتزاعی فراهم ساخت.
دانلود تحقیق درباره هنر انتزاعی

دانلود تحقیق درباره هنر انتزاعی

یکی از نمونه‌ های شاخصی که شاید بعدها در هنر‌ انتزاعی مشکل ‌آفرین شود، اولین اثر «آماده» 1912 مارسل دوشان بود که از قیاس ماشینی بهره برد. دوشان با‌ نصب‌ کردن‌ یک چرخ دوچرخه بر روی یک «پایه ستون» چهار پایه در آتلیه ‌اش در‌ پاریس‌، با صراحت تمام استقلال «شی» را بیان کرد و در عین حال به ظرافت از موضوع بـازنمایی و انتزاع‌ نیز‌ طفره‌ رفت. چرخ واقعی است، نمایشی نیست، اما همزمان به لحاظ ادراکی به صورت‌ انتزاعی‌ با‌ موضوع حرکت مرتبط است. (درست همان‌ گونه که دلونی و کوپکا دوستان اورفیست وی تلاش در انجام‌ آن‌ داشتند‌) اگر بتوان حرکت واقعی را خلق کرد، چه ضرورتی به تقلید یا تخیل آن‌ است؟ چرخ دوچرخه که‌ با تکانۀ خودش به جلو رانده شود، خود «دینامیک» و حرکت را ارائه‌ می ‌دهد‌. چرخ‌ دوچرخه به همراه دیگر آثار «آماده نمایش داده‌ اش، به الگوهایی شاخص برای هنرمندانی بدل شد‌ که‌ بر لبۀ ظریف باز نمایانگری و انتزاع گام بر می ‌داشتند و یا در مسیر «هنر جنبشی» طی‌ طریق‌ می ‌کردند‌.

شما در حال خواندن توضیحات مقاله هنر انتزاعی می باشید. علاقه مندان به مقالات هنری و این رشته می توانند مطالب مهمی که در این مقاله آمده است را در زیر مطالعه نمایند :

    در ابتدای مقاله بعد از خواندن مقدمه، توضیحاتی در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی داده شده است.
    در ادامه شما با آبستره که همان انتزاع می باشد به طور کامل آشنا می شوید.
    سپس بحث تخصصی تر شده و موضوع نقاشی انتزاعی و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.
    همچنین دوره های تاریخی هنر انتزاعی مورد بعدی است که به آن اشاره شده است.
    آبستره اکسپرسیونیسم یکی دیگر از موضوعات مهم در این مقاله است که به چشم می خورد.
برچسب ها:
  • بازدیدکنندگان:801
  • دیدگاه ها:0
دیدگاههای کاربران